Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Levering van brandstof op het kasteel van Eindhoven

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Versie door Jfmhusken (overleg | bijdragen) op 6 jan 2019 om 16:55
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Levering van brandstof op het kasteel van Eindhoven 1616

Brief van gouverneur A. v. Grobbendonck aan de regeerders van de Kempische dorpen en vrijheden, inzake de betaling zoals men dit tijdens de oorlog gedaan heeft op het Kasteel van Eindhoven.

" Eersaeme discrete ende seer voirsienige vrienden, schepenen, borgemeesteren ende regeerders vanden quartiere van Kempelant.
Alsoe het service van brant tdwelck gegeven is geweest opt huijs van Helmont, Eijndhoven ende Boxtel, Nieuwtherlaer ende andere inde Meijerije dezer stadt gelegen, aen ons was competerende als gouverneur ende dandre gouverneurs, mijne voirsaeten tselve altijts hebben gehadt tot hennen huijse dan dat ick alleen dat toegelaeten hebbe, dat men dat soude verdeijlen opde voirscreeven huijsen tot gerieffe ende service vanden soldaeten die geduijrende die oorloge daerop lagen,
ende dat tot ontlasting vande voirscreeven Meijerije, omdat die in sulcke swaere conjunctuere van tijde tot twee plaetschen niet en souden wesen beswaert maar soe op de voirscreeven huijsen geen garnisoenen meer en leechten ende dat die soldaeten daervan tsamen vertrocken sijn binnen deser stadt,
sult weten tvoirscreeven servicie sijn emolumenten van het officie vanden gouverneur waeromme soe en sult ghijlieden niet laeten van alhier te commen betalen ijeder sijnen quote gelijck ghijlieden op het Gasteel van Eijndhoven hebt betaalt volgens de lijste daervan sijnde aen dengene die welc van tussen twegen sall worden geordonneert, twelck niet en laet op datter anders niet inne en werdt versien, ende blijft Godt almachtich bevolen.
In Shertogenbossche den 26 sten aprilis 1616.
Onder stont: U.L. goede vriendt ende was onderteekent A. v. Grobbendonck.
De superscriptie was aldus: Eersaeme ende discrete die schepenen, borgemeesteren ende regeerderen vant quartier van Kempelant onsse goede vriende.
Onder stont gescreeven; die Vrijheijt van Oirschot, Eerssel, Beerse etc.
Beneden stont: Elck dorp sall den brenger van desen betaelen voir sijn loon thien sluijvers. Dese gesien den eersten maij 1616 ende den bode bij den borgemeester betaalt thien stuijvers. "

Bronnen:
Oirschotse archivalia, 't Gruun Buukske 1974, 25-6

D. v.d. Gevel.