Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Historische en Topographische tentoonstelling Kempenland en Peelland 1893 Aug. Sassen

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Historische en Topographische Tentoonstelling Kempenland en Peelland

bijeengebracht en beschreven door Aug. Sassen
Archivaris van Helmond
Gehouden te Eindhoven van 30 April tot 15 Mei 1893.

Tentoonstellingsbrochure van 30 pagina’s.
Stoomdruk van M. F. VAN PIERE en Co., te Eindhoven.

Onderstaande inhoudsopgave betreft een selectie van voorwerpen etc. die betrekking hebben op Eindhoven en de dorpen daaromheen.
De expositie bestond uit totaal 303 objecten.
De Eindhovense geselecteerde objecten zijn genummerd, zoals in de brochure.
De inzenders zijn cursief gedrukt.

Uitgestorven diersoorten en fossielen
EINDHOVEN
9 Steenen werktuigje, hier opgegraven.
A. P. Herman Eindhoven.

Andere oudheden
EINDHOVEN.
19 Twee balkversieringen, elk met wapen waarin eene ster, afkomstig uit het huis „Drie Koningen."
20 Handkanon 15e eeuw.
Hoefijzer, buitengewoon groot model.
Kluister.
IJzeren fragment, waarschijnlijk van een verdedigingswerktuig.
Gewichtsteen. (?), alles opgegraven bij het ontruimen van de fundamenten der brug bij „den Voetboog"
21 Oude aarden rookpijp, in een muur gemetseld gevonden bij het afbreken der „pastoorsherberg."
22 Flesch van verweerd glas 18e eeuw. "Waterkruik 18e eeuw, beide gevonden bij het opgraven der fundamenten van het huis „Drie Koningen."
A. P. Hermans, Eindhoven.
23 Twee glazen met de opschriften „Het welweezen van dezen Huizen" en „Het welweezen van de Haazen", behoorende in de familie de Haes begin 19e eeuw. N. N.
24 Twee trommen, gebruikt door de Schutterij tijdens de Belgische onlusten.
Gemeentebestuur Eindhoven.

Kunst
EINDHOVEN.
36 Model van het te Grave staand beeld van Jan van Cuyk door Antoon Brams, Eindhovenaar.
A. P. Hermans Eindhoven.

Grafzerken
BLAARTHEM
41 Jonk. Rudolf van Eyck heer van BI. † 7 Mrt. 1580 en zijn vrouw Heylwich van Berckel † 3 Oct. 1590
(Teekening van Jacq. Cuypers te Zeelst.)
Aug. Sassen.
GESTEL.
43 Peter Roefs † 158 en Ike zijn huisvrouw † 1532
(Teekening van den inzender.)
44 De priesters Jan van Asperen † 3 Mei 1616 en Henderik van Asperen
(Teekening als voor.)
Aug. Sassen.

Kaarten
55 Brabantia 1591 (Uit Abr. Ortelius, Theatrum orbis terrarum.)
56 Le duche de Brabant (Uit?)
57 La mayerie de Bolduc (uit de Vyerighe Colom, Amst. Jac, Aertsz. Colom).
Aug. Sassen.
58 Carte particuliere des environs de Roermonde, Venlo, Ie Marais de Peel etc. Brux. 1709.
J. J. Bayens, Eindhoven.
59 Brabantiae Batavae pars orientalis p. Nicolaem Yisscher. Amst. Petr. Schenk Jr.
Alph. Schellens, Eindhoven.
60 Kaart figuratief van het grootste gedeelte van Bataasch (sic) Braband door Hendrik Verhees, landmeeter te Boxtel. Amst. Mortier Corens en Zoon. 61 Nieuwe kaart van de majory van 's-Hertogenbosch. Amst. 1799 (Uit Reize.)
Aug. Sassen.
62 Nieuwe kaart der meiery van 's-Hertogenbosch door Steph. Hanewinckel. Nijm. J. C. Vieweg 1803. (Uit Geschied- en aardrijksk. beschr. van's-Hert. door A.H.)
F. H. van Moorsel, ‘s-Hertogenbosch.

Topographie
EINDHOVEN.
84 Reproductie van een kaartje 1583 (Lith. Schnitzler& Co. Eindhoven.)
85 Platte grond der stad door F. Maas en A B. van Zeeland 1860 (Lith. van A. G. Van Dijk, Eindh.)
Alp h. Schellens, Eindhoven.
86 Gezicht op de stad 1798 (kopergr. uit Reize.)
87 Kerk 1788 (kopergr. uit Ned. tafereelen Amst. 1792).
Aug. Sassen.
88 Potlootschets van do vroegere kerk, genomen eene week voor het afbreken.
J. J. Bayens, Eindhoven.
89 Plan der tegenwoordige kerk 1859 (Lith. van Wartenbergh Roermond).
Alph, Schellens, Eindhoven.
90 Vroeger stadhuis (teekening van W. Hermans).
91 Houten model van het huis „de oude eik" in de Rechterstraat te Eindhoven, afgebroken in 1854.
A. P. Hermans, Eindhoven.
92 Aanlegplaats der stoombooten 1878 (Teekening van Gerard van Rijen).
Aug. Sassen.
TONGELRE.
147 Oude kerk, afgebroken in 1890 Oostzijde (Teekening van den inzender.)
148 Idem Zuidzijde (Teekening als voor.)
Aug. Sassen.
149 Item vier photographiën.
Jkhr. Mr. Victor de Stuers ,’s-Gravenhage.
WOENSEL,
156 Klooster Ten Hage 1738 (Kopergr. uit Ned. tafereelen.}
157 Klooster ten Hage 1798 (Kopergr. uit Reize.)
Aug. Sassen.

Portretten
EINDHOVEN.
171 Hendrikus van dor Grinten, geb. te Eindh. 2 Nov. 1811, overl. als pastoor van Batavia 28 Jan. 1864
(Lith. van F. A. Wartenbergh, Roerm.)
Aug. Sassen,
172 G. D. A. Jonckbloet, pastoor te Batavia, bekend dichter, geb. te Eindh. (Photogr.)
N. N.
173 Dr. C. R. Hermans, bekend oudheidkundige, in 1883 conrector der latijnsche school te Eindhoven. (Basrelief van den beeldhouwer J. A. van der Ven.)
174 Mons. J. A. Smits, bekend journalist, protonotaris-apostoliek, geb. te Eindh. 7 Maart 1813 † 1872 (Photogr.)
175 Dr. P. H. J, Cuypers, beroemd bouwkundige, architect der Eindhovensche kerk 1860 (Photogr.)
A. P. Hermans Eindhoven.

Zegels
PEEL- EN" KEMPENLAND.
197 Verschillende Peel en Kempenlandsche zegels Photlith. uit Tijdschrift en Jaarboekje en teekeningen van den inzender.)
Aug. Sassen.
EINDHOVEN.
202 Zegels der Schepenen "Willem Roefs en Jan Haese 1843 (Naar teekeningen van den inzender).
Aug. Sassen.
203 Schependomszegel 13e eeuw (stempel.)
204 Verschillende schepenzegels 17e en 18" eeuw, (stempels )
Gemeentebestuur van Eindhoven.
205 Afdrukken in lak van bovenbedoelde zegels.
Aug. Sassen.
WOENSEL.
215 Schependomszegel 1589 (afdruk in lak).

Heraldiek
STEDEN.
216 "Wapenkaart der steden van Brabant, waarop de wapens van Eindhoven en Helmond (Kopergr, uit de Cantillon.)
Aug. Sassen.

Munten
PEELLAND.
230 Romeinsche munten in verschillende plaatsen van Peelland en opgegraven.
W. F. van Vlissingen Helmond.

Penningen
EINDHOVEN.
237 Gegoten brandspuitpenning, aan de eene zijde het wapen van Eindhoven en gegraveerd: K. B., aan de andere zijde een brandspuit en gegraveerd ; 30. Lood.
A. P. Hermans, Eindhoven.
238 Idem met: G. B. 17.
Alph. Schellens, Eindhoven.
239 Geslagen penning, gevonden bij het afbreken der vroegere kerk, aan de eene zijde de beeldtenis der H. Catharna en de letters S. K, en gegraveerd : GIELIS BECKX, aan de andere zijde eene tafel of baar (?) waarvan het blad verdeeld is in 3x6 ruiten, daarboven eene kroon en daarboven een handje (?) naast de kroon : 1563. koper.
Alph. Schellens Eindhoven.
STRATUM.
247 Prijsmedaille landbouwtentoonstelling Sept. 1868 zilver.
Ant. Somers, Oirschot.

Gedrukte stukken, Plakkaten, diploma's, passen, gelegenheidsverzen, couranten, bidprentjes enz.
PEEL -en KEMPENLAND.
264 Een 12tal der oudst bestaande bidprentjes. Het oudste is van Johanna van Boekel † Eindhoven 12 Maart 1807.
265 Extra-ordinaire courant van het departement van de Dommel 21 Sept. 1799.
266 De keezensociteit op weekblad voor den gemeenen man en boer, no. 3. O. a. verkrijgbaar te Eindhoven bij van Leersum
267 Een zestal couranten, waarin berichten, op deze streken van toepassing als : Zuid-Hollandsche Courant van 3 April 1786.
's-Hertogenbossche Vaderlandsche Courant van 15 Mai 1795.
Bataavs Brabantsehe Bosche Courant van 21 April 1797.
Journal du departement des bouches du Rhin van 1 Mei 1813.
Supplement au journ. du dep. des bouches du Rhin van 25 1813.
Dagblad der provincie Brabant van 10 Juny 1814.
Aug. Sassen.
268 Gedeelte van den eersten jaargang der Meierijsche Courant.
Redactie Meier. Courant.

Boeken
EINDHOVEN.
275 Wagtreglement 31 December 1800.
Gemeentebestuur van Eindhoven.
WOENSEL.
283 Vertroostingen in alle lijden en tegenspoed, door Anthonius van Hemert, regulier bij Eindhoven Amst, (1548).
284 Sint Augustinus vierighe Meditatien door Anthonium van Hemert. Ant. 1548.
285 Sint Augustinus innige alleensspraken der zielen tot Godt, door Anthonium van Hemert, regulier bij Eindhoven. Antw. 1551.
286 Sinte Augustinus Hantboecxken van den aenschouwinghen Christi. Antw. 1551.
Aug. Sassen.
Nota: De boeken over geschiedenis en topographie uit deze eeuw zijn hier niet beschreven.

Archivalia
Verschillende stukken uit de archieven van Eindhoven, Helmond, Oirschot, Woensel enz., die bij gebrek aan tijd hier niet konden beschreven worden.
EINDHOVEN.
288 Standaardmaten en gewichten van Eindhoven c. a. Het vat draagt het jaartal 1732.
Gemeentebestuur Eindhoven.
289 Oude aarden kan met drie ooren, hier opgegraven.
290 Gevelsteen A° 1668, afkomstig uit een huis op de Markt. (Phot.)
Aug. Sassen.

Gilden
292 Verguld zilveren haan 1753, twee trommen 1650, vaandel begin 18e eeuw, kostuum en strikken der loopertjes, alles van de Ridderlijke Gilde van St. Sebastiaan te Eindhoven. Ridd, gilde van St. Sebastiaan.

Portretten
EINDHOVEN.
296 Johs Frans Rud. van Hoof, geb. te Eindhoren 26 Aug. 1755, o. a. minister van justitie onder Lodewijk Napoleon. (Schilderij)
297 Dezelfde (gravure van ...)
Mr. Loix Weert.

Deze Catalogus zal ongetwijfeld de sporen vertoonen der overhaasting, waarmede dergelijk werk uit den aard der zaak moet worden samengesteld. Ik voel mij gedrongen, hier mijnen dank te betuigen aan de Heeren Alph. SchelIens en A. P. Hermans te Eindhoven voor hunne krachtdadige hulp, in de samenstelling van dit boekje aan mij bewezen.
AUG. S.

JH2020