Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Koopakte Mariënhage uit 1890

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Ga naar: navigatie, zoeken
Koopakte 1891.jpg
Koopakte Mariënhage

Den negen en twintigsten December achttien honderd negentig
Compareerden voor mij Meester Walterus Simon Josephus van Waterschoot van der Gracht, notaris, te Amsterdam ...

A
1. De Heer Leonardus Hubertus Johannes Raaymakers, koopman te Stratum bij Eindhoven, als voogd van rechtswege over de zes alle nog minderjarige kinderen, geboren uit zijn huwelijk met wijlen Mevrouw Sophia Johanna van der Velden, overleden te Eindhoven, den negen en twintigsten Juni achttien honderd acht en zeventig, genaamd: Johannes Josephus Leonardus, Johanna Antonia Maria Sophia, Petrus Cornelius Johannes Leonardus, Maria Hubertina Johanna Sophia Catharina, Josephina Maria Bernardina Adriana, en Sophia Elisabedi Arnolda Antonia Aloïsia Raaymakers.

2. De Heer Henricus Johannes Smits, koopman te Eindhoven, op de eerste plaats als voogd van rechtswege over de uit zijn huwelijk met wijlen Mevrouw Josephina Jacoba van der Velden, overleden te Eindhoven den elfden September achttien honderd vier en tachtig, geboren dochter Johanna Huberta Anna Smits; en voorts nog als lasthebber van Mejuffrouw Henriëtta Eulalia van der Velden, zonder beroep wonende te Eindhoven, ingevolge onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Eindhoven den vier en twintigsten December achttien honderd negentig ... ter eene zijde.

B
De WelEerwaarde Heer Joannes van Eert, Roomsch Katholiek Priester en Pastoor der Sint Augustinuskerk te Amsterdam, aldaar wonende, ten dele handelende als Voorzitter der "Sint Augustinus-Stichting", gevestigd te Utrecht, opgericht bij akte den twintigsten November achttien honderd acht en tachtig voor den ondergeteekenden notaris verleden ... ter andere zijde.

De comparanten ter eene zijde ... daartoe gemachtigd door den EdelAchtbaren Heer Rechter in het Kanton Eindhoven bij beschikking van den negen en twintigsten November achttien honderd negentig, verklaarden te verkoopen aan de "Sint Augustinus-Stichting" voornoemd, ten behoeve van welke stichting de comparant ter andere zijde verklaarde in koop aan te nemen:

De kadastrale perceelen der gemeente Eindhoven sectie C nummer 128, huis en erf, groot drie aren, acht en zeventig centiaren, 129, stal en erf, groot een en tachtig centiaren, 130, laan, groot een en twintig aren, achttien centiaren, 132, tuin, groot twee en vijftig aren, twee en tachtig centiaren, 133, binnenplaats en bergplaatsen, groot dertien aren, drie en zestig centiaren, 134, huis, pakhuis en erf, groot vijftien aren, zes en vijftig centiaren, 135, tuin groot acht aren zes en tachtig centiaren, 136, water, geheel groot vier aren, twee en tachtig centiaren, voor zooverre het niet geheel langs bij deze gekochte perceelen loop, voor de helft overlangs en 594, gracht, groot drie en twintig aren, een en twintig centiaren.
Welke vaste goederen aan de minderjarigen en de lastgeefster, ter eener zijde vertegenwoordigd, staaksgewijze ieder voor een/derde zijn opgekomen als eenige erfgenamen van hunne moeder en grootmoeder, wijlen Mevrouw Johanna van Gennip, weduwe van den Heer Joseph van der Velden, overleden te Eindhoven den tweeden Juli achttien honderd negentig, krachtens het geheim testament dier erflaatster, geteekend te Eindhoven den derden Mei achttien honderd acht en tachtig ...

Partijen verklaarden verder:
Dat de koopprijs bedraagt veertig duizend gulden en heden, bij het verlijden dezer in tegenwoordigheid van mij Notaris en de getuigen, door den kooper uit fondsen der door hem vertegenwoordigde stichting contant aan de comparanten-verkoopers is voldaan, ten gevolge waarvan dezen deswege aan den kooper ten behoeve van die stichting onvoorwaardelijke kwijting verleenden. Dat het verkochte in eigendom overgaat voetstoots, met alle zakelijke rechten en lasten, krachtens titels of bezit ertoe behoorende.
(Als heerschende servituten op het verkochte zijn aan partijen bekend, zooals ook de kooper uitdrukkelijk verklaarde:
1° de erfdienstbaarheid van weg ten laste van het kadastrale perceel sectie C nummer 130, laan, en ten behoeve van al de in de nabijheid gelegen eigendommen, thans behoorende aan den Heer Johannes Arnoldus Schellens, de erven van wijlen den Heer Johannes Wilhelmus van der Velden en de verkoopers in deze;
2° de erfdienstbaarheid van weg, tusschen de beide veerhuizingen naar de rivier de Dommel, ten behoeve der woningen, thans toebehoorende aan de erven van wijlen den Heer Johannes Wilhelmus van der Velden;
3° de verplichting om, wanneer aangrenzende eigenaren op hunne gronden gebouwen stichten, op de eerste vordering hunnerzijds voor zooveel dat daartoe noodig zijn zal de boomen staande op voormelde laan te ruimen;
4° de bezwaren conditiën voor een gedeelte van het verkochte ten behoeve der gemeente Eindhoven gemaakt bij akte van verkoop en koop, den achtsten Juni achttien honderd twee en vijftig ... welk afschrift met de overige bescheiden het verkochte betreffende door den kooper is overgenomen).

Dat onder den verkoop niet begrepen is de haag staande tusschen meergemelde laan en eigendommen van de verkoopers, welke haag dus aan dezen blijft toebehooren. Dat de verkoopers verbonden zijn tot de wettelijke vrijwaring, doch niet instaan voor de opgegeven maat, noch voor verborgen gebreken.
Dat de verkochte perceelen terstond door de stichting in bezit en genot kunnen aanvaard worden en de levering van het eigendomsrecht daarop zal geschieden door overschrijving van een afschrift dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers ten hypotheekkantore te Eindhoven, welk afschrift tot dat einde is in te leveren door of namens den comparant ter andere zijde.
Dat alle kosten en rechten op deze akte en hare gevolgen vallende uitsluitend ten laste van de stichting komen ...

Waarvan Akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam ten kantore van mij Notaris, Heerengracht no.280, ten tijde voormeld; in tegenwoordigheid der Heeren Johannes Wilhelmus Wouters en Johannes Kappelhof, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam...

Onmiddellijk na voorlezing, is de akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris getekend:

L.H.J. Raaymakers
H.J. Smits
J. van Eert, pastoor
J.W. Wouters
J. Kappelhof
W.S.J. v.Waterschoot v.d.Gracht, Notaris

Geregistreerd te Amsterdam, den vijfden Januari 1800 een en negentig, deel 194, folio 185 recto, vak 2, twee bladen, geen renvooi.
Ontvangt voor regt van koop a 4% ƒ.1600.- voor 38 opcenten ƒ.608.- samen twee duizend twee honderd acht gulden ƒ.2208.
De ontvanger Ca. no.2

Bronnen:
De tekst van deze akte is integraal overgenomen uit het tijdschrift "Augustijnen honderd jaar in Eindhoven 1891-1991", intern informatieblad van de Nederlandse Augustijnen. Eindredactie Lambert van Gelder.

Jos Hüsken 2019